• Contact Us

  • S T A R F I S H   E N T E R T A I N M E N T

I N F O

T. 82 2 793 7778
F. 0303 3444 0777
‌E. starfish@starfishentertainment.co.kr

A D R E S S

Korea - Hannam office : 805 Hannam-dong, Youngsan-gu, Seoul, Republic of Korea
Korea - Sangam office : 9F 37 Maebongsan-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea
Japan - Tokyo office : 102-0072 4-4-8-asahi Bld.502 lidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
China - Beijing office : 1010, Kuntai Jia Rui Center, Wangjing, Chaoyang, Beijing, China

C O N T A C T   U S

SEND